Lietotāja vārds:

Parole:
Sākums
Par mums
Pakalpojumi
Palīdzība
Ātruma tests


Par adreses maiņu

Jelgavas pašvaldības administrācija nolema mainīt adresi nekustamajam īpašumam (kur atrodas SIA "Denata")

Stacijas 8 nosakot jaunu adresi

Zirgu 5A, Jelgava, LV-3001

Kontakti
SIA Denata
Tālr.: (+371) 63023997
Mob: (+371) 29384152
e-pasts: denata@denata.lv
 
Pakalpojumu veidi un cenas

Pieslēguma lejupielādes
un augšupielādes ātrums

līdz 30 Mbit/s

līdz 50 Mbit/s

līdz 80 Mbit/s

līdz 200 Mbit/s*
garantētais lejupielādes ātrums
10 Mbit/s
20 Mbit/s
40 Mbit/s 40 Mbit/s
minimālais garantētais lejupielādes ātrums
5 Mbit/s
15 Mbit/s
30 Mbit/s 30 Mbit/s
minimālais garantētais augšupielādes ātrums 10 Mbit/s 15 Mbit/s 20 Mbit/s 20 Mbit/s
Datoru skaits, ko iespējams pieslēgt
2
2
2 2
TV kanāli

LNT , TV3 Latvija, TV1 Latvija, TV7 Latvija, Bridge TV, A-One, Россия1, Россия 24

Abonēšanas maksa mēnesī (bez līguma)

EUR 10,65 EUR 14,23 EUR 21,34 EUR 21,34*

Līguma paraugs


LĪGUMS NR. 2007/ 256

PAR INTERNETA PIESLĒGUMU IZVEIDOŠANU

 

 

Jelgava, 2007 gada 3. Janvārī

Pasūtītājs

Agnese Zariņa 050782-10009

Vards, uzvards, P.k.
Juridiskā adrese:
Adrese, uz kuru ir jānosūta rēķins: Jelgava, Duņu iela 6
Banka:
Bankas kods:
IBAN konta Nr.
Pakalpojuma ierīkošanas adrese: Jelgava, Rūpnieoības iela 6 - 14
Kontaktpersona no Pasūtītāja puses:

Agnese Zariņa 23456789

Vards, uzvards, tel.
Izpildītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SIA «DENATA»”reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2000.gada 25.decembrī , tās direktora

Aleksandra Fetisova

personā kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses,
Vienotais reģistrācijas Nr.: Nr.43603015268
Juridiskā adrese: Jelgava, Stacijas iela 8, LV – 3001;
Biroja adrese: Jelgava, Zirgu 5a, LV - 3001;
Banka: AS Latvijas Unibanka;
Bankas kods: UNLA LV 2X;
IBAN Konta Nr.: LV 08 UNLA 00 50 000 116816
Kontaktpersona no Izpildītāja puses

Aleksandrs Fetisovs

tel/fax 63023997, mob 29384152,

 

Pakalpojums: INTERNET
Pakalpojuma/u ierīkošanas maksa (PVN 21% iekļauts):
10 Ls
Pakalpojuma/u ikmēneša abonēšanas maksa (PVN 21% iekļauts):
10 Ls
Pakalpojuma maksimāli pieejamais datu pārraides kanāla ātrums (Kbit/s vai Mbit/s): no1līdz 5Mbit/s,

Lokālais tīklas (Kbit/s vai Mbit/s): Līdz 100 Mbit/s.
Interneta pakalpojumu sniedzējs: SIA «DENATA»
IP adrese un lokālā tīkla parametri:

IP address: 83.223.146.256

Subnet mask: 255.255.255.0 ; Gateway: 83.223.146.1;

DNS server: 159.148.60.20; 80.81.32.2;

Workgroup: WORKGROUP

Izpildītājs: Pasūtītājs:
Z.v. Z.v.

1. Līguma priekšmets
1.1. SIA «DENATA» nodrošina atbilstoši šī Līguma noteikumiem Pasūtītājam pakalpojumus (turpmāk Pakalpojums), pamatojoties uz Pasūtītāja rakstisku pieteikumu, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.2. Pakalpojums sniedz Pasūtītājam iespēju saņemt un pārraidīt informāciju uz Interneta globālo telekomunikāciju tīklu, kā arī izmantot šī un arī lokālā tīkla iespējas, kas ļauj saņemt arī citus papildpakalpojumus , atsevišķi tos piesakot.
2. Pakalpojuma sniegšanas kārtība
2.1. Saskaņā ar Pasūtītāja rakstisku pieteikumu SIA «DENATA» noslēdz šo līgumu un ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no šī līguma parakstīšanas dienas, ierīko Pakalpojumu.
2.2. Pakalpojums tiek ierīkots, izvietojot pieslēguma izveidei nepieciešamo aparatūru Pasūtītāja telpās/ēkā un radio komunikāciju antenu, ja tādas nepieciešamas(turpmāk Aparatūra), uz Pasūtītāja pieteikumā norādītās ēkas lai nodrošināt klientam Enternet10/100 Base-T interfeisu un/vai pirmās darba vietas konfigurāciju.
2.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no faktiskās Pakalpojuma ierīkošanas dienas, bez pamatota iemesla, atsakās no Pakalpojuma rakstiski par to paziņojot, SIA «DENATA» ir tiesīgs piestādīt rēķinu saskaņā ar šī Līguma apmaksas noteikumiem sākot no Pakalpojuma ierīkošanas dienas līdz tā pārtraukšanai. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no faktiskās Pakalpojuma ierīkošanas dienas nav rakstiski paziņojis par velmi pārtraukt Pakalpojumu, SIA”DENATA” ir tiesīga piestādīt rēķinu šī Līgumā 5.2. punktā norādītā kārtībā.
2.4. Pakalpojums tiek sniegts nepārtraukti, ja vien to neliedz no SIA «DENATA» neatkarīgi apstākļi. Pakalpojums tiek uzraudzīts 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī bez pārtraukuma.
3. SIA «DENATA» pienākumi un atbildība
3.1. SIA «DENATA» apņemas iespējami īsā laikā novērst pārtraukumus pakalpojuma sniegšanā, ja pārtraukums radies SIA «DENATA» varā esošo tehnisko apstākļu dēļ. Ja pakalpojuma pārtraukuma iemesls ir kāds ārpus SIA «DENATA» varas pastāvošs apstāklis, tad SIA «DENATA» apņemas veicināt šo apstākļu novēršanu un atjaunot pakalpojumu tiklīdz tas kļuvis iespējams.
3.2. SIA «DENATA» nav atbildīgs par traucējumiem vai kvalitātes pazemināšanos
pakalpojuma sniegšanā, ja traucējumu vai kvalitātes pazemināšanās cēlonis ir bojājumi Pasūtītāja lokālajā datortīklā, Pasūtītāja nevērīga attieksme, neatbilstošu iekārtu vai programmatūras izmantošana vai elektroenerģijas piegādes pārtraukums, u.c. no SIA «DENATA» neatkarīgi iemesli.
3.3. Iepriekš informējot Pasūtītāju, SIA «DENATA» ir tiesības īslaicīgi pārtraukt pakalpojuma sniegšanu aparatūras un/vai kanāla remonta vai profilakses darbu veikšanai. Šādos gadījumos SIA «DENATA» gādā par to, lai sakaru pārtraukumi radītu minimālus traucējumus Pasūtītājam un tiktu novērsti iespējami īsā laikā.
3.4. SIA «DENATA» neatlīdzina Pasūtītājam tehnisku iemeslu dēļ radušos zaudējumus, tajā skaitā negūtos ienākumus vai peļņu, un nav atbildīgs par tiem.
4. Pasūtītāja pienākumi un atbildība
4.1. Pasūtītājs nodrošina vietu un atļaujas Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās aparatūras uzstādīšanai un apkalpošanai, nodrošina elektro-barošanu un zemējumu.
4.2. Pasūtītājs apņemas izturēties pret SIA «DENATA» aparatūru ar vislielāko rūpību un gādāt par tās saglabāšanu tās sākotnējā stāvoklī, pieļaujot vien dabisko nolietojumu. Pasūtītājam ir jāatlīdzina SIA”DENATA” nodarītie zaudējumi par aparatūras bojājumiem, kas radušies Pasūtītāja vainas vai nevērīgas attieksmes dēļ.
4.3. Pasūtītājs nav tiesīgs pakalpojuma sniegšanai uzstādīto aparatūru pārdot, iznomāt vai kā citādi nodot trešajām personām bez SIA «DENATA» rakstiskas piekrišanas.
4.4. Pasūtītājs bez SIA «DENATA» saskaņojuma nedrīkst mainīt aparatūras izvietošanas vietu vai tās tehniskās konfigurācijas parametrus.
4.5. Izmantojot pakalpojumu, Pasūtītājs apņemas neveikt darbības, kas vērstas uz Interneta tīkla darba traucēšanu, vai arī ir pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem un ievērot Pielikumā pievienotus Telekomunikāciju lietošanas noteikumus.
4.6. Pasūtītājam ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā rakstiski jāiesniedz SIA «DENATA» informāciju par visām izmaiņām, kas saistītas ar Pasūtītāja juridiskā statusa, kontaktpersonu un/vai rēķina piegādes adreses maiņu (t.sk. e-pasta adreses, kontakttālruņa maiņu).
4.7. Pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma gadījumā Pasūtītājs piesaka bojājumu
izmantojot tālruņa numuru 29384152 tā no 9.00 līdz 21.00 darba dienās un no 11.00 līdz 20.00 brīvdienās un svētku dienās. Ja Pasūtītājs uzskata par nepieciešamu, tad noformē rakstisku Pretenziju, kuru nosūta SIA «DENATA» pa pastu uz līgumā minēto biroja adresi.
5. Apmaksas noteikumi
5.1. Pasūtītājs apņemas veikt Pakalpojuma ierīkošanas maksas apmaksu ne vēlāk, kā Pakalpojuma ierīkošanas dienā pamatojoties uz SIA „DENATA” elektroniski izrakstīto rēķinu, atbilstoši 1.1. punktā minētajam Pasūtītāja pieteikumam.
5.2. Pasūtītājs apņemas apmaksāt ikmēneša pakalpojuma abonēšanas maksu par tekošo mēnesi ar bankas starpniecību uz rēķinā norādīto kontu vai jāierodas ierodoties uz SIA «DENATA» biroju samaksāt skaidrā naudā pretī saņemot kases čeku. Visus norēķinus par pakalpojumiem Pasūtītājs apņemas veikt līdz tekošā mēneša 10. (desmitajam) datumam. Par katru kavēto maksājumu dienu ir jāmaksā līgumsodu 0,5% (piecas procenta desmit daļas) apmērā no rēķinā uzrādītās summas. Parāda saistību gadījumā, kārtējais Pasūtītāja maksājums tiek ieskaitīts vispirms līgumsoda un iepriekšējo nesamaksāto maksājumu apmaksā.
5.23. Ja šī līguma darbības laikā mainās Latvijas Republikā pastāvošā nodokļu likumdošana un/vai SIA «DENATA» rodas nepieciešamība veikt līguma nosacījumu izmaiņas, tādā gadījumā SIA «DENATA» ir tiesīgs piedāvāt attiecīgi mainīt šajā līgumā nolīgto pakalpojuma ikmēneša fiksēto abonēšanas un/vai ierīkošanas maksu, brīdinot par to Pasūtītāju 1 (vienu) kalendāro mēnesi iepriekš. Pasūtītājs var nepieņemt šādas līguma izmaiņas un izbeigt šo līgumu saskaņā ar punktu 6.2., bez jebkādu kompensāciju un/vai līgumsodu samaksas.
5.4. Ja Pasūtītājs kavē maksu par pakalpojumiem ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, tad SIA «DENATA» ir tiesības bez brīdinājuma pārtraukt un/vai apturēt pakalpojumu sniegšanu.
5.5. SIA «DENATA» atjauno pakalpojumu sniegšanu, ja 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc pakalpojumu pārtraukšanas parāds un līgumsods tiek samaksāti.
5.6. Ja desmit (10) kalendāro dienu laikā pēc pakalpojuma pārtraukšanas
Pasūtītājs nav veicis Pakalpojumu apmaksu, SIA «DENATA» ir tiesīgs pārtraukt šo līgumu vienpusējā kārtā, bet nesamaksātais parāds tiek iekasēts Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā.
5.7. Par katrām 5 (piecām) nepārtrauktām pakalpojuma pārtraukuma stundām vienas darba dienas laikā, par kurām Pasūtītājs attiecīgi ir paziņojis SIA «DENATA», tiek samazināta pakalpojuma abonēšanas maksa proporcionāli vienas dienas abonēšanas maksas apmēram. Maksa netiek samazināta, ja pakalpojuma pārtraukumā ir vainojams pats Pasūtītājs.
5.8. Rēķini tiek sagatavoti elektroniskā veidā un ir derīgi bez paraksta. Par jauna rēķina izrakstīšanu klients tiek informēts ar elektronisko paziņojumu, kurā tiek piedāvāts piekrist rēķinam, vai nepiekrist norādot rēķinā kļūdu, par kuru tiek informēta SIA "DENATA". Pakalpojuma piegāde turpinās pēc rēķina apstiprināšanas vai noraidīšanas. Pēc klienta pieprasījuma rēķins var tik izsūtīts uz klienta norādīto elektronisko pastu. Klientam ir iespēja jebkurā laikā apskatīt rēķinu un norēķinu uzskaiti mājas lapā http://www.denata.lv sadaļā "Mans rēķins".
6. Līguma darbības termiņš, līguma pārtraukšana un līguma izbeigšana
6.1. Šis līgums stājas spēkā ar pirmo Pakalpojuma faktisko ierīkošanas dienu un Pasūtītāja veikto ierīkošanas maksas iemaksu un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Pasūtītājs jebkurā laikā, bez maksas, var uz laiku līdz trīs mēnešiem pārtraukt pakalpojuma saņemšanu, nosūtot elektroniski attiecīgu iesniegumu SIA”DENATA, . Lai atjaunot pakalpojumu Pasūtītājam ir jāiesniedz attiecīgs iesniegums SIA”DENATA”. Par pakalpojuma atjaunošanu ir noteikta maksa Ls 2.50 (divi lati 50 santīmi), t.sk. PVN atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem, kas tiek iekļauti Pasūtītājā kārtējā rēķinā.
6.2. Par šī līguma darbības vienpusēju pārtraukšanu, Pasūtītājam ir rakstiski SIA”DENATA” mājas lapā http://www.denata.lv/, sadaļā Iesniegums jābrīdina otra Puse 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.
6.3. Šī Līguma izbeigšanas gadījumā, Pasūtītājam jāveic pilns norēķins un jāapmaksā visi SIA «DENATA» rēķini līdz līguma pārtraukšanas datumam.
6.4. SIA «DENATA» ir tiesības, iepriekš brīdinot Pasūtītāju, pārtraukt pakalpojuma sniegšanu un/vai izbeigt šo Līgumu, ja tiek konstatēts, ka Pasūtītājs savā darbībā neievēro un/vai pārkāpj likumus, starptautisko normatīvo aktu par informācijas izplatīšanu tīklā normas vai šī Līguma noteikumus.
6.5. Pasūtītājs apliecina, ka Pušu sadarbības rezultātā un šī Līguma ietvaros iegūtā informācija, t.sk. Pasūtītāja personas dati SIA”DENATA” drīkst lietot, ievērojot LR spēkā esošus normatīvus aktus, uzņēmuma uzskaitē (datu bāzēs), kā arī nodot SIA”DENATA” pilnvarotiem pārstāvjiem lai nodrošināt Līgumā nolīgto saistību pienācīgo izpildi.
6.6. Pasūtītājs ir informēts, ka ir atbildīgs par jeb kādu nepilngadīgo personu, kuram ir pieejami SIA”DENATA” pakalpojumi, izmantojot Pasūtītājam piešķirtās iekārtas un pieslēgumu, rīcību/pakalpojuma izmantošanu/ papildpakalpojumu pasūtīšanu un citām darbībām, neatkarīgi no tā, vai par minēto nepilngadīgo personu rīcību Pasūtītajam bija/nebija zināms.
7. Nepārvarami apstākļi
7.1. Neviena no pusēm nav atbildīga par šī līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus puses nevarēja paredzēt un kontrolēt. Minētie nepārvaramas varas apstākļi var būt valdības rīkojumi, lēmumi, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, streiki ,embargo, ierobežojumi enerģijas padevē un piegādes traucējumi vai aizkavēšanās, ko var radīt no pusēm neatkarīgi apstākļi.
7.2. Iestājoties 7.1. punktā noteiktajiem apstākļiem Puses paziņo viena otrai par minēto un savstarpēji vienojās par turpmāko sadarbību vai tās pārtraukšanu ne vēlāk, kā 20(divdesmit) kalendāro dienu laikā.
8. Citi noteikumi
8.1. Šī līguma darbības laikā puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju šī Līguma nosacījumus, izņemot gadījumus, kad informāciju pieprasa tiesībsargājošās vai citas iestādes, kurām ir piešķirtas šādas tiesības, saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
8.2. Tīkla pieslēguma protokola adreses ir SIA «DENATA» īpašums, un šī Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājam tās jānodod SIA «DENATA».
8.3. Jebkuri grozījumi šajā Līgumā un papildinājumi būs
spēkā un būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa tikai tad, ja tie tiks izteikti
rakstveidā un būs abu pušu pilnvarotu personu parakstīti, vai tiks saņemt Pušu rakstisks apliecinājums/piekrišana, ka Pasūtītājs piekrīt SIA”DENATA” lapā http://www.denata.lv sadaļā "Mans līgums" norādītiem Līguma grozījumiem/papildinājumiem.
8.4. Visa šī Līguma ietvaros sarakste, paziņojumi, rēķini un cita informācija ir Pasūtītājam pieejama SIA”DENATA” mājas lapā http://www.denata.lv Pasūtītājam individuāli izveidotajā accountā, kas ir tam pieejams ar individuāli piešķirto paroli. SIA”DENATA” neatbild par sekām, kuras iestājas gadījumā, ja Pasūtītāja parole tiek zināma trešajām personām Pasūtītāja vainas dēļ.
8.5. Puses vienojas, ka visas pretenzijas, strīdus vai domstarpības, kas varētu rasties pēc šī Līguma parakstīšanas, iespēju robežās risināt pārrunu ceļā. Ja radušos strīdus neizdodas atrisināt sarunu ceļā, tie tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.
8.6. Ja Pasūtītājs vēlas mainīt pakalpojuma saņemšanas vietu, tad tam ir jāiesniedz attiecīgs pieteikums SIA "DENATA" par šo faktu vienu (1) kalendāro mēnesi iepriekš. Pasūtītājam jaunais pieslēgums tiek ierīkots ievērojot šī Līguma noteikumus, ja tehnoloģiski SIA "DENATA" to spēj veikt, un ja Pasūtītājs apmaksā pakalpojuma ierīkošanas maksu saskaņā ar SIA "DENATA" noteiktajiem tarifiem. Pretējā gadījumā Pasūtītājs tiesīgs izbeigt šo Līgumu 6.2. punktā noteiktajā kārtībā.
8.7. Ar šī līguma saskaņošanu Pasūtītājs un/vai trešās personas, kurām Pasūtītājs ļauj izmantot Pakalpojumus, dod savu piekrišanu, ka SIA "DENATA" Aparatūru, kura uzstādīta pie Pasūtītāja un/vai Pasūtītāja pilnvarotajiem pārstāvjiem, tiks izmantota lai tehniski nodrošināt arī citus pieslēgumus nepasliktinot Pasūtītājam sniegtā Pakalpojuma kvalitāti.
8.8. Ar šī līguma saskaņošanu Pasūtītājs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma nosacījumiem, tie viņam ir skaidri un saprotami izskaidroti, viņš tiem piekrīt.
8.9. Šis līgums ir noslēgts attālināti un ir uzskatāms par distances līgumu, glabājas elektroniski un derīgs bez paraksta. Klientam ir iespēja iepazīties un izprintēt Līgumu adresē http://www.denata.lv/ sadaļā "Mans līgums". Printētajām Līgumam ir informatīva nozīme, kas neļauj SIA "DENATA" vienpusēji mainīt Līguma noteikumus.
Mājas lapu izveide